David Slach - elektrika voda odpady topení
BOZPhb

Bezpečnost a Ochrana Zdraví při práci představuje zejména souhrn práv a povinností účastníků pracovního poměru směřujících k ochraně jejich života a zdraví při práci. Cílem je zabezpečit cestou předcházení nebo alespoň účinného omezování rizik ohrožujících život a zdraví zaměstnanců, všestranné zajišťování jejich ochrany, pokud možno při každé jejich pracovní činnosti a na všech pracovištích. Nelze nevidět, že je stále ještě mnoho zaměstnavatelů, zejména malých a středních, evidentně podceňujících tuto oblast. Mnohdy si ani dostatečně neuvědomují, že neplněním svých povinností vyplývajících zejména z příslušných ustanovení v zákoníku práce, neprováděním úkolů prevenci rizik a přehlížením existujících nedostatků, ohrožují nejen své zaměstnance, ale i svou podnikatelskou existenci. Zaměstnavatel tyto úkoly zajišťuje svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit provádění úkolů prevenci rizik prostřednictvím jiné Odborně Způsobilé Osoby.

V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ více informací zde
V OBLASTI PREVENCE POŽÁRNÍ OCHRANY V OBLASTI PREVENCE POŽÁRNÍ OCHRANY více informací zde
V OBLASTI KOORDINÁTORA PRACÍ V OBLASTI KOORDINÁTORA PRACÍ více informací zde
LEGISLATIVA LEGISLATIVA více informací zde